+385 48 621 231     medion@medion.hr

Uvjeti prodaje

Medion internet trgovina sve informacije potvrđuje pismenim putem (na mail), a ne usmenim putem kako ne došlo do nesporazuma prilikom komunikacije.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Ovdje navodimo sve relevantne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, te bitnim odredbama ugovornih odnosa koje ćemo vam ponuditi u Ugovoru o prodaji koji ćemo zaključiti sa vama, ukoliko prihvatite našu ponudu i izvršite uplatu traženog iznosa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.

1. Podaci o Prodavatelju

 • MEDION d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici , na adresi Trg Eugena Kumičića upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu ,
  MBS:03926532 OIB.: 15917017977.(u daljnjem tekstu: Prodavatelj)
 • Medion Webshop je naziv internetske trgovine preko koje Prodavatelj nudi robu i usluge kupcima.
  Blagajna i komercijalno osoblje smješteni su na adresi ,Trg Eugena Kumičića 11,48000 Koprivnica.
  WEB adresa trgovine je www.medion.hr. Adresa za elektroničku poštu email; tel. 048-641-237; fax: 048-641-237.
 • Radno vrijeme blagajne i komercijale je od 8 do 20 sati od ponedjeljka do petka.
  Komunikacija sa kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila.
 • Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta.
 • IBAN Prodavatelja je HR5223860021100504686

2. Ponuda proizvoda i usluga.

Sve robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na internet stranici medion.hr. Uz svaki artikl ili uslugu navedeni su svi bitni podaci o njihovim karakteristikama, funkcijama i svrsi koju je naveo svaki proizvođač ili davatelj usluge koja se nudi. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena za gotovinsko plaćanje. Za usluge navedena je maloprodajna cijena gdje je to moguće, a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara ( kao trošak dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca( kao njegova adresa, broj, težina kupljenih aparata i sl). Pod gotovinskim cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom, internet-bankarstvo.

3. Vrste Plaćanja

Robu i usluge moguće je platiti navedenim gotovinskim oblicima plaćanja

4. Ponuda

Prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke i vrijednost ponude za gotovinsko plaćanje. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica.

5. Pritužba Kupca

Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail prodaja@medion.hr ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja.. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

6. Ugovor o prodaji

Na osnovu ove predugovorne obavijesti i izvršenog plaćanja Kupca, Prodavatelj i Kupac zaključili su Ugovor o prodaji.
Ugovor se smatra zaključenim uplatom kupca iznosom iz ponude.

7. Jednostrani raskid ugovora

Preuzmi obrazac u PDF ili Word formatu

Preuzmi raskid ugovora      Preuzmi raskid ugovora

7.1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti a sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.
. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja.

7.2.Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

7.3 Troškovi povrata robe.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac

7.4 Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju jednostranog raskida Ugovora Kupac je odgovoran Prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom , osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez orginalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen sa primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštečenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti za 10 % iznos uplate koju je primioo na svoj transakcijski račun i vraća za konkretni proizvod, 20 % ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti ali ne manje od 25 % maloprodajne cijene proizvoda.
Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu sa deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda , i usklađeno sa pravima Kupca navedenim u sa jamstvenoj izjavi.
Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora,

7. 5. Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun Prodavatelja

Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun Prodavatelj će izvršiti(umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je robu poslali nazad Prodavatelju. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do Prodavatelju snosi Kupac

8.Jednostrani raskid Ugovor nije moguć u slučajevima:

 • 8.1. Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od proizvođača i /ili uvoznika a iste se trebao proizvesti (nije standardni proizvod koji proizvođač i /ili uvoznik drže na zalihi- o čemu je Kupac obaviješten od Prodavatelja)a isti je proizveden i Prodavatelj njegovu više ne može opozvati.
 • 8.2. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje
 • 8.3.Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran software ili neka od elektronskih igara a proizvod više nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži.
 • 8.4. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora

9 .Preuzimane robe

Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan pregledati robu, te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja, te se potpisom dostavnice kupac odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže…) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.

10. Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava

Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o
zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik ,a sve u skladu sa
jamstvenom izjavom koja je dostavljena uz proizvod, Prodavatelj će pružiti Kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu.

11.Obavještavane Kupca o tijeku ispunjenja ugovora

Prodavatelj obavještava Kupca pismeno-u pravilu elektroničkom poštom- o svakoj fazi realizacije zaključenog Ugovora o prodaji na način da ga obavještava:

-o primljenoj uplati
-Dostavlja dostavnicu i račun.
-o spremnosti robe za preuzimanje ili isporuku:
-o tijeku transportnog puta robe;
-o svim naknadnim podrškama i upitima koje traži ili postavlja Kupac u ostvarenju svojih prava .

II DETALJNIJE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

1. Naručivanje robe

Roba se naručuje elektronskim obrascem Narudžbe u skladu sa uputama ” Kako kupovati”.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada Kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina MEDION omogućuje.
Prodavatelj, po zaprimanju Narudžbe, kontaktira Kupca i provjerava istinitost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi ,na osnovu konačne Ponude Prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje- narudžba se smatra konačnom i Prodavatelj postupa sa isporukom robe sukladno utanačenom dogovoru.

2. Cijena robe

Važeća cijena robe za Kupca istaknuta je cijena na web stanicama www.medion.hr. na dan provedenog plaćanja izvršene uplate na žiro račun Prodavatelja, odnosno gotovinske uplate na blagajni Prodavatelja.
Pod provedenim plaćanjem podrazumijeva se dan kada je, nakon potvrde narudžbe kupac uplatio sredstva na račun tvrke MEDION.O potvrdi uplate administrator će obavijetiti kupca.

3. Trošak Dostave robe

Trošak dostave robe plaća Kupac u skladu sa obavijestima po rubrikom „Dostava“ istovremeno sa plaćanjem robe , a prema važećem cjeniku dostave objavljenog na internet ponudi medion odnosno angažiranog prijevoznika.

4. Isporuka

Prodavatelj će robu isporučiti Kupcu u skladu s izdanom ponudom Kupcu.
Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvršio plaćanje robe i troškove dostave, te potpiše dokumente o preuzimanju robe .

Robu za Kupca- pravnu osobu može preuzeti od Kupca navedena služba ili pojedinac i na adresi koju navede Kupac. Podaci koje Kupac pošalje Prodavatelju e-mailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći Kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na Dostavnici Prodavatelja odnosno prijevoznika.
Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzeta robe,neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda a sve prema tekstu na Dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Prodavatelja i tada postupiti prema naputcima Prodavatelja.
Kupac nakon potpisa Dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi -u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi.Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.
Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio Kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na Kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži.Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili ne dostavi. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć Kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).

Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju.

Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije , a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla , Prodavatelj će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavatelju na transakcijski račun ili na blagajni Prodavatelja sve u skladu sa stavkom 4 i 5 točke 6. ovih Uvjeta.

5. Ugovor o prodaji

Prodavatelj i Kupac obostranim prihvatima Narudžbe i Ponude i plaćanja robe u cijelosti od stane Kupca zaključili su Ugovor o prodaji.
U slučaju nesuglasica Prodavatelj i Kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

6. Garancija za ispravno funkcioniranje uređaja

Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih djelova.

Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa ( u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti Prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem /uvoznikom zamjenu uređaja novim.
Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu sa Jamstvenim uvjetima.

Pojedini proizvođači i uvoznici svoje Garantne/Jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv „Blister pakovanjem“.Za ove proizvode Prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog Računa Koji je Kupac primio od Prodavatelja.

Kupac može Prodavatelju dostavit neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena Kupcu bez odlaganja.
Ovjereni jamstveni list i original račun Prodavatelja Kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava .

7. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza; informiranje kupca o načinu korištenja prikupljenih podataka redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Svi podaci su strogo čuvani i zaštićeni od zlouporabe.